Edit Content
Click on the Edit Content button to edit/add the content.

Küresel çapta hızla yaygınlaşan kurumsal sürdürülebilirlik raporlaması; uzun yıllardır var olan sürdürülebilirlik kavramı, iklim krizinin ulaştığı boyutlar ve sürdürülebilir kalkınma adına atılan somut
adımlar sonucunda önem kazanmıştır. Avrupa Birliği ülkeleri başta olmak üzere birçok ülkede yeni
sürdürülebilirlik raporlaması konusunda regülasyonlar yapılmaktadır.
İşletmelerin çevre, sosyal ve yönetişim konularındaki açıklamalarını içeren sürdürülebilirlik
raporları, sürdürülebilirlikle ilgili risk ve fırsatlar ile sürdürülebilirliğe ilişkin katkıları ortaya koyar ve
böylelikle işletmelerin faaliyetlerini sürdürebilmelerine olanak tanır. Bu raporlar, kurumsal değerin
belirlenmesinde finansal raporlarla eşit düzeyde önem taşımaktadır.
Ülkemizde de sürdürülebilirlik raporlamasıyla ilgili küresel gelişmeler yakından izlenmektedir
ve nihayetinde 29 Aralık 2023 tarihli Resmî Gazetede yayımlanan Kurul Kararı ile eşik değerleri
sağlayan işletmeler 1 Ocak 2024’ten itibaren Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartlarına
uygun raporlama yapmakla yükümlü kılınmıştır. Kurumsal sürdürülebilirlik raporlaması, özel yetkinlik
gerektiren ve işletmelerin finans departmanlarıyla iş birliği yapılmasını gerektiren, ayrıca tüm
düzenlemelere uyum sağlamayı zorunlu kılan nitelikli bir iştir. Kurumumuz, dünyadaki uygulamaları
izleyerek bu alanda kapasite oluşturma çabalarına hızlı ve somut adımlarla yanıt vermektedir.
Ülkemizde ilk kez zorunlu kurumsal sürdürülebilirlik raporlamasına yapılan geçişle birlikte; kurumsal
sürdürülebilirlik raporlamalarının ve denetimlerinin kalitesini ve güvenilirliğini artırmak amacıyla
işletmeler ve raporlamayla ilgili kuruluşlar bünyesinde “yeşil yakalı” kapasitesini sağlam temelli olacak
şekilde oluşturmak adına Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartlarına yönelik düzenlenecek
eğitimlerin regüle edilmesi gerekliliği ortaya çıkmıştır. Bu nedenle, düzenlenecek eğitimlere ve
eğitim verecek kuruluşlara ilişkin olarak Kurum tarafından çeşitli kriterler belirlenmiş ve ‘Kurumsal
Sürdürülebilirlik Raporlaması Eğitimlerine İlişkin Usul ve Esaslar’ düzenlemesi 4 Haziran 2024 tarihli
Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Düzenlemeyle birlikte; ülke genelinde standardize
edilmiş bir eğitim programının yürürlüğe konması ve ihtiyaç duyulan seviyede kaliteli bir eğitim
sisteminin oluşturulması hedeflenmektedir.
Eğitim programlarının Kurum tarafından onaylanması sürecinde, eğitmenlerin ve eğitim kuruluşlarının
uygun niteliklere sahip olmaları ve eğitim süresinin asgari 60 ders saati olacak şekilde düzenlenmesi
gerekmektedir. Öte yandan verilecek eğitimlerin içeriğinde yeknesaklığı sağlamak üzere eğitim
konuları alt başlıklarıyla beraber ayrıntılı şekilde bilahare düzenlenmiş olup, ilgili içerik bu duyurunun
ekinde yer almaktadır.
Bu kapsamda, eğitim programlarının Kurum tarafından onaylanmasını talep edenlerin “Kurumsal
Sürdürülebilirlik Raporlaması Eğitimlerine İlişkin Usul ve Esaslar” kapsamında gerekli bilgi ve
belgelerle birlikte Kuruma başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Programı onaylanan kuruluşlar
kamuoyunun istifade edebilmesi adına Kurum internet sitesinde duyurulacaktır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Detaylı bilgi için; Kamu Gözetimi Kurumu’nun duyurusuna bu bağlantıdan ya da web sitemizin kaynaklar kısmından erişebilirsiniz

Bir Yanıt